• image01
  • image01

Thứ bảy, ngày 4/6/2016
Biên Hòa - 28 °

Phường Trảng Dài

VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI TỈNH ĐỒNG NAI
CHI NHÁNH BIÊN HÒA

DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG HỢP ĐÃ ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN VÀ CÓ THÔNG BÁO THUẾ

STT

Chủ hồ sơ

Loại Hs

Số Tờ

Số Thửa

Diện Tích

Phường(xã)

Ngày cấp

1

Huỳnh Ngọc Báu

CM

1

388

1841.6

Trảng Dài

4/12/2017

2

Nguyễn Văn Huệ

CM

2

438

200

Trảng Dài

5/31/2017

3

Lâm Minh Trung

CM

3

131

1905.6

Trảng Dài

8/1/2017

4

Tạ Văn Mạnh

CM

4

104

13985.9

Trảng Dài

3/24/2017

5

Nguyễn Văn Hiệp

CM

5

456

449.6

Trảng Dài

8/25/2017

6

Nguyễn Thị Thu Trang

CM

6

78

183.7

Trảng Dài

1/3/2017

7

Vũ Ngọc Giảng

CM

6

109

296.3

Trảng Dài

3/24/2017

8

Trương Văn  Tĩnh

CM

6

411

 

Trảng Dài

2/14/2017

9

Nguyễn Thị Kim

CM

6

535

301.8

Trảng Dài

9/13/2017

10

Vũ Thị Luyến

CM

7

143

542.5

Trảng Dài

1/25/2017

11

Nguyễn Xuân Tâm

CM

9

74

237.2

Trảng Dài

8/16/2017

12

Nguyễn Văn  Vương

CM

9

496

 

Trảng Dài

7/3/2017

13

Huỳnh Minh Tâm

CM

10

50

113.3

Trảng Dài

1/3/2017

14

Lê Thị Hữu Tuyết

CM

10

233

229.5

Trảng Dài

4/24/2017

15

Phạm Quốc Thanh

CM

11

7

309.2

Trảng Dài

4/24/2017

16

Bùi Thị  Hoan

CM

11

44

 

Trảng Dài

7/3/2017

17

Nguyễn Văn  Ẩn

CM

13

58

 

Trảng Dài

1/21/2017

18

Nguyễn Đào  Lưu

CM

13

88

 

Trảng Dài

7/14/2017

19

Trương Thị Phúc

CM

14

64

618.9

Trảng Dài

2/23/2017

20

Hồ Văn Đức

CM

15

66

286.2

Trảng Dài

5/5/2017

21

Phạm Đức Hộ

CM

15

101

163.4

Trảng Dài

8/2/2017

22

Trần Thị Kim Liên

CM

15

347

423.6

Trảng Dài

6/14/2017

23

Nguyễn Hữu Thái

CM

15

370

148

Trảng Dài

6/14/2017

24

Nguyễn Công Thiên

CM

15

385

411.4

Trảng Dài

8/1/2017

25

Lê Thế Luyến

CM

16

4

215.1

Trảng Dài

1/3/2017

26

Phạm Văn Ký

CM

16

262

3698

Trảng Dài

1/12/2017

27

Nguyễn Vi Minh

CM

16

435

189.1

Trảng Dài

6/26/2017

28

Nguyễn Thị Thanh Xuân

CM

17

265

158.9

Trảng Dài

4/5/2017

29

Nguyễn Thị Bích Hường

CM

17

661

427.5

Trảng Dài

8/12/2017

30

Nguyễn Thị Thu Thảo

CM

17

671

1779.9

Trảng Dài

9/15/2017

31

Lê Thị Nam

CM

17

806

301

Trảng Dài

6/22/2017

32

Lương Thị Hướng

CM

17

807

238.1

Trảng Dài

9/14/2017

33

Tạ Thanh Dũng

CM

18

33

240.6

Trảng Dài

1/25/2017

34

Vũ Quang Mắc

CM

18

77

223.4

Trảng Dài

6/6/2017

35

Lê Văn Duẩn

CM

18

244

159.2

Trảng Dài

5/31/2017

36

Thiều Ngọc  Tùng

CM

18

376

 

Trảng Dài

6/22/2017

37

Nguyễn Tiến Nguyệt

CM

19

3

 

Trảng Dài

5/11/2017

38

Võ Văn  Hấn

CM

19

24

 

Trảng Dài

6/15/2017

39

Phạm Thị Vượng

CM

19

145

192

Trảng Dài

3/15/2017

40

Đoàn Thị Vinh

CM

19

164

139.2

Trảng Dài

6/6/2017

41

Vũ Danh Lam

CM

19

303

230.7

Trảng Dài

4/24/2017

42

Nguyễn Thị Cẩm

CM

20

22

230.7

Trảng Dài

6/14/2017

43

Đặng Văn Long

CM

20

147

236.9

Trảng Dài

4/22/2017

44

Lê Mạnh Hồng

CM

20

378

193.3

Trảng Dài

9/14/2017

45

Đoàn Thị Tuyền

CM

20

429

183.2

Trảng Dài

2/27/2017

46

Đoàn Ngọc Yến

CM

20

443

1056.1

Trảng Dài

8/28/2017

47

Mẫn Đức Tú

CM

20

461

225.4

Trảng Dài

2/21/2017

48

Vũ Ngọc Thụy

CM

20

979

104.5

Trảng Dài

9/23/2017

49

Hồ Ngọc Hạnh

CM

21

101

123.4

Trảng Dài

3/15/2017

50

Bùi Văn Tèo

CM

21

155

200

Trảng Dài

9/23/2017

51

Đoàn Thị Liến

CM

21

177

2025.7

Trảng Dài

4/24/2017

52

Nguyễn Thị Hải

CM

21

203

1564.3

Trảng Dài

2/20/2017

53

Nguyễn Ngọc  Tính

CM

22

49

 

Trảng Dài

5/11/2017

54

Đinh Viết Phú

CM

22

51

 

Trảng Dài

5/11/2017

55

Lê Công Lộc

CM

22

242

738.9

Trảng Dài

9/14/2017

56

Đoàn Văn Tám

CM

22

317

675.7

Trảng Dài

3/24/2017

57

Nguyễn Thị Chính

CM

22

371

198

Trảng Dài

5/16/2017

58

Nguyễn Đình Kiểm

CM

22

517

124

Trảng Dài

4/22/2017

59

Nguyễn Thị Điểm

CM

23

16

363.7

Trảng Dài

1/3/2017

60

Trần Thị  Ràng

CM

23

99

 

Trảng Dài

4/21/2017

61

Lê Hùng Anh

CM

23

138

118.1

Trảng Dài

6/27/2017

62

Đậu Quang Đông

CM

23

306

121.6

Trảng Dài

6/14/2017

63

Nguyễn Thị Lanh

CM

23

534

730

Trảng Dài

1/25/2017

64

Phạm Văn Nghĩa

CM

24

525

210.1

Trảng Dài

3/3/2017

65

Hà Văn Quân

CM

24

703

197.2

Trảng Dài

8/1/2017

66

Trương Văn Thắng

CM

25

25

623.3

Trảng Dài

3/3/2017

67

Trần Viết  Huy

CM

25

312

 

Trảng Dài

6/15/2017

68

Doãn Thị Nhiên

CM

25

318

840

Trảng Dài

6/14/2017

69

Nguyễn Văn  Phán

CM

26

356

 

Trảng Dài

5/9/2017

70

Nguyễn Thị Bé

CM

26

577

130.3

Trảng Dài

4/28/2017

71

Nguyễn Xuân Vang

CM

27

96

302.4

Trảng Dài

1/13/2017

72

Nguyễn Đức Bốn

CM

27

135

321.1

Trảng Dài

5/5/2017

73

Nguyễn Quý Hưng

CM

27

144

189.9

Trảng Dài

4/17/2017

74

Phạm Quang Lịch

CM

27

160

168

Trảng Dài

5/5/2017

75

Trương Đức Minh

CM

27

189

130.9

Trảng Dài

5/5/2017

76

Nguyễn Văn Sai

CM

27

195

131.6

Trảng Dài

5/5/2017

77

Lê Thị Vân

CM

27

204

133.8

Trảng Dài

5/23/2017

78

Nguyễn Khắc Lam

CM

27

205

134.8

Trảng Dài

6/14/2017

79

Văn Quang Hải

CM

27

230

133.6

Trảng Dài

5/5/2017

80

Võ Văn Oanh

CM

27

231

133.6

Trảng Dài

5/5/2017

81

Đặng Văn Nam

CM

27

250

142.9

Trảng Dài

1/3/2017

82

Lê Văn Phi

CM

27

260

122.9

Trảng Dài

9/12/2017

83

Lê Song Hào

CM

27

263

128.9

Trảng Dài

5/5/2017

84

Trần Văn Phong

CM

27

282

462.3

Trảng Dài

9/14/2017

85

Nguyễn Văn Tôn

CM

27

287

126.7

Trảng Dài

5/10/2017

86

Chúc Kim Vinh

CM

27

343

113.5

Trảng Dài

5/5/2017

87

Nguyễn Ngọc Sử

CM

27

483

332.8

Trảng Dài

4/22/2017

88

Phạm Quốc Chính

CM

27

504

220.7

Trảng Dài

1/3/2017

89

Bùi Quang Cảnh

CM

27

568

163.7

Trảng Dài

6/14/2017

90

Trần Hữu Thương

CM

27

817

100

Trảng Dài

6/12/2017

91

Trần Thị Cúc

CM

27

818

136.5

Trảng Dài

6/24/2017

92

Lê Huy

CM

27

820

153

Trảng Dài

2/20/2017

93

Trịnh Quang Toản

CM

27

880

86

Trảng Dài

5/5/2017

94

Chu Thị Điều

CM

27

889

100

Trảng Dài

2/28/2017

95

Đặng Minh Tân

CM

27

890

110

Trảng Dài

2/21/2017

96

Nguyễn Thế Mạnh

CM

27

894

86

Trảng Dài

5/23/2017

97

Lê Văn Thanh

CM

27

898

99

Trảng Dài

6/12/2017

98

Nguyễn Viết Học

CM

27

899

164

Trảng Dài

5/20/2017

99

Vũ Mạnh Trường

CM

27

908

86

Trảng Dài

9/12/2017

100

Nguyễn Trọng Chiến

CM

28

68

 

Trảng Dài

7/3/2017

101

Nguyễn Văn Ngọc

CM

28

100

200.1

Trảng Dài

9/19/2017

102

Tạ Sơn  Hải

CM

28

105

 

Trảng Dài

9/25/2017

103

Nguyễn Văn Lịch

CM

28

206

149.9

Trảng Dài

9/14/2017

104

Nguyễn Văn Lịch

CM

28

207

150

Trảng Dài

9/23/2017

105

Trần Quang Phương

CM

28

279

 

Trảng Dài

5/11/2017

106

Nguyễn Thành  Tài

CM

28

308

 

Trảng Dài

6/15/2017

107

Đỗ Trần Minh Trung

CM

28

316

 

Trảng Dài

5/11/2017

108

Nguyễn đình Huê

CM

28

434

911.7

Trảng Dài

8/24/2017

109

Phí Văn Hiến

CM

28

513

 

Trảng Dài

5/11/2017

110

Nguyễn Văn Sỹ

CM

28

548

316.1

Trảng Dài

8/16/2017

111

Đỗ Đình  Thành

CM

28

610

 

Trảng Dài

5/11/2017

112

Đỗ Đình  Thành

CM

28

611

 

Trảng Dài

5/11/2017

113

Đỗ Đăng Tống

CM

28

695

 

Trảng Dài

5/11/2017

114

Đỗ Đăng  Tống

CM

28

698

 

Trảng Dài

9/19/2017

115

Trần Đức Vinh

CM

28

707

164.5

Trảng Dài

1/16/2017

116

Trần Văn Diệu

CM

28

745

 

Trảng Dài

7/3/2017

117

Nguyễn Công Hoan

CM

28

760

176

Trảng Dài

3/8/2017

118

Phan Văn Tranh

CM

28

791

 

Trảng Dài

5/11/2017

119

Nguyễn Huỳnh Thanh  Thảo

CM

28

800

 

Trảng Dài

6/22/2017

120

Nguyễn Đình Ngọc

CM

28

843

130

Trảng Dài

9/7/2017

121

Phạm Văn Trượng

CM

29

250

182.8

Trảng Dài

1/25/2017

122

Đặng Văn Thế

CM

29

491

1076.5

Trảng Dài

8/12/2017

123

Đỗ Quang Hán

CM

29

568

250

Trảng Dài

9/19/2017

124

Tạ Đình Tấp

CM

29

574

237.3

Trảng Dài

3/6/2017

125

Đỗ Thanh Nhơn

CM

29

643

267.9

Trảng Dài

1/25/2017

126

Võ Thị Lệ

CM

29

693

467.4

Trảng Dài

8/29/2017

127

Võ Thị Hợi

CM

29

704

256.7

Trảng Dài

3/20/2017

128

Đoàn Văn Tám

CM

31

11

254.8

Trảng Dài

3/24/2017

129

Nguyễn Thị Xẩm

CM

31

76

681.1

Trảng Dài

4/17/2017

130

Nguyễn Văn  Lĩnh

CM

31

208

 

Trảng Dài

1/19/2017

131

Nguyễn Văn Tánh

CM

31

276

969.5

Trảng Dài

4/28/2017

132

Hoàng Đức Sơn

CM

31

287

63.8

Trảng Dài

8/24/2017

133

Đặng Thị Thu Hà

CM

31

347

127.7

Trảng Dài

3/24/2017

134

Nguyễn Văn Quý

CM

31

432

71

Trảng Dài

8/24/2017

135

Nguyễn Thị Anh Hoa

CM

32

19

520.5

Trảng Dài

8/1/2017

136

Lê Đôn Nghiêm

CM

32

39

142.8

Trảng Dài

6/24/2017

137

Nguyễn Thị Kim Dung

CM

32

62

124.9

Trảng Dài

4/17/2017

138

Đỗ Gia Kỳ

CM

32

192

400

Trảng Dài

9/15/2017

139

Trần Hải Dương

CM

32

299

150.2

Trảng Dài

4/12/2017

140

Hoàng Thị Thanh

CM

32

323

1774.9

Trảng Dài

3/15/2017

141

Nguyễn Văn Tiến

CM

32

683

260.1

Trảng Dài

4/5/2017

142

Nguyễn Thị Bốn

CM

33

163

152.4

Trảng Dài

9/12/2017

143

Huỳnh Xuân  Đạo

CM

33

173

 

Trảng Dài

7/14/2017

144

Đỗ Văn Tâm

CM

34

170

387.3

Trảng Dài

8/28/2017

145

Nguyễn Thúy Hằng

CM

34

299

219.9

Trảng Dài

8/29/2017

146

Lê quang Hòa

CM

34

300

209.4

Trảng Dài

3/8/2017

147

Nguyễn Văn Giới

CM

34

511

254

Trảng Dài

8/2/2017

148

Đỗ văn Nguyệt

CM

34

515

192.6

Trảng Dài

5/20/2017

149

Nguyễn Tất Tư

CM

35

59

560.7

Trảng Dài

8/25/2017

150

Vũ Đình Phụng

CM

35

452

248.9

Trảng Dài

9/12/2017

151

Nguyễn Văn Trung

CM

35

479

161.6

Trảng Dài

5/20/2017

152

Nguyễn Văn Hào

CM

35

605

201.7

Trảng Dài

1/6/2017

153

Trần Văn Ngọc

CM

35

615

116.4

Trảng Dài

8/9/2017

154

Phạm Xuân Thái

CM

35

617

135

Trảng Dài

8/9/2017

155

Trần Văn Phước

CM

35

620

155

Trảng Dài

8/1/2017

156

Phạm Tấn Dũng

CM

36

139

360.1

Trảng Dài

5/20/2017

157

Võ Thị Tý

CM

36

288

208.4

Trảng Dài

5/26/2017

158

Nguyễn Thị Thủy

CM

36

518

230.6

Trảng Dài

3/13/2017

159

Phan Văn Đức

CM

36

973

114.3

Trảng Dài

4/17/2017

160

Lê Văn Thu

CM

36

992

164.8

Trảng Dài

8/28/2017

161

Nguyễn Quang Minh

CM

36

993

95.1

Trảng Dài

5/26/2017

162

Lê Thị Ánh Tuyết

CM

38

79

222.3

Trảng Dài

5/10/2017

163

Trần Thị Tâm

CM

39

29

370.4

Trảng Dài

5/20/2017

164

Phan Văn  Oanh

CM

40

78

 

Trảng Dài

3/9/2017

165

Võ Văn  Huấn

CM

40

300

 

Trảng Dài

1/11/2017

166

Nguyễn Mạnh Hùng

CM

40

359

322

Trảng Dài

2/28/2017

167

Nguyễn Thị  Quế

CM

40

443

 

Trảng Dài

7/14/2017

168

Nguyễn Thị  Quế

CM

40

444

 

Trảng Dài

7/14/2017

169

Lưu Hùng Bỉnh

CM

40

556

200.2

Trảng Dài

4/17/2017

170

Lê Văn Tám

CM

40

585

223

Trảng Dài

8/29/2017

171

Thái Minh  Chánh

CM

40

657

 

Trảng Dài

4/12/2017

172

Cao Thị Hải Yến

CM

40

1010

498

Trảng Dài

1/11/2017

173

Trần Thị Thắm

CM

40

1235

117.4

Trảng Dài

6/14/2017

174

Lê Huy Cường

CM

40

1238

53.2

Trảng Dài

1/13/2017

175

Dỗ Văn Năng

CM

40

1245

116

Trảng Dài

5/31/2017

176

Lê Thị Mỹ Dung

CM

40

1248

125

Trảng Dài

6/14/2017

177

Nguyễn Đức Phong

CM

41

169

131.4

Trảng Dài

6/14/2017

178

Nguyễn Lợi

CM

41

444

149.1

Trảng Dài

6/21/2017

179

Hoàng Thị  Thơm

CM

41

899

 

Trảng Dài

5/9/2017

180

Lại Văn Quynh

CM

42

134

4859.8

Trảng Dài

8/2/2017

181

Nguyễn Công Thành

CM

42

142

1784

Trảng Dài

1/21/2017

182

Nguyễn Ngọc hà

CM

42

159

267.4

Trảng Dài

6/14/2017

183

Vũ Hồng  Xô

CM

42

288

 

Trảng Dài

1/21/2017

184

Phạm Văn Duân

CM

42

318

276

Trảng Dài

9/7/2017

185

Đỗ Văn Chính

CM

42

354

227.7

Trảng Dài

9/12/2017

186

Phạm Đình Khán

CM

43

183

222.7

Trảng Dài

6/14/2017

187

Nguyễn Thị Mai

CM

43

485

150.3

Trảng Dài

3/17/2017

188

Chu Hữu Anh

CM

43

533

271.3

Trảng Dài

1/25/2017

189

Phạm Thị Hạnh

CM

43

909

134.8

Trảng Dài

1/16/2017

190

Nguyễn Sỹ Hường

CM

44

130

302.6

Trảng Dài

4/3/2017

191

Trần Thị Tố Nguyên

CM

44

687

103.6

Trảng Dài

9/23/2017

192

Cao Văn Khương

CM

45

42

351.8

Trảng Dài

8/28/2017

193

Nguyễn Văn Khóa

CM

45

85

87.2

Trảng Dài

3/6/2017

194

Nguyễn Công  Tuấn

CM

45

117

 

Trảng Dài

4/12/2017

195

Nguyễn Quang Thái

CM

46

283

217.6

Trảng Dài

2/22/2017

196

Trần Ngọc  Ánh

CM

47

35

 

Trảng Dài

9/19/2017

197

Vũ Thị  Phụng

CM

47

74

 

Trảng Dài

7/3/2017

198

Trần Xuân Đa

CM

47

100

241.3

Trảng Dài

3/13/2017

199

Đồng Khắc Vi

CM

47

104

 

Trảng Dài

5/11/2017

200

Nguyễn Quốc  Toản

CM

47

154

 

Trảng Dài

7/3/2017

201

Trương Như Ý

CM

47

176

264.9

Trảng Dài

8/12/2017

202

Lê Viết Thông

CM

47

192

271.5

Trảng Dài

6/22/2017

203

Đặng Văn  Châu

CM

49

14

 

Trảng Dài

6/22/2017

204

Phan Văn  Điệp

CM

49

107

 

Trảng Dài

7/4/2017

205

Nguyễn Bích  Thu

CM

49

118

 

Trảng Dài

1/24/2017

206

Nguyễn Đinh Hoàng Nga

CM

49

129

446.4

Trảng Dài

6/14/2017

207

Vũ Đức Cường

CM

49

308

333.9

Trảng Dài

6/27/2017

208

Nguyễn Thái Hồng

CM

49

621

230.6

Trảng Dài

3/3/2017

209

Bùi Thị Nhới

CM

49

682

149.2

Trảng Dài

1/16/2017

210

Lê Thị Hiền

CM

49

709

113.9

Trảng Dài

6/14/2017

211

Vũ Thị Thắm

CM

49

710

161.6

Trảng Dài

6/14/2017

212

Trần Thị Phấn

CM

50

216

1001.7

Trảng Dài

8/25/2017

213

Phan Thế  Vinh

CM

50

218

 

Trảng Dài

1/24/2017

214

Lê Đình Dũng

CM

50

233

127.4

Trảng Dài

8/28/2017

215

Nguyễn Văn  Phơ

CM

50

268

 

Trảng Dài

6/30/2017

216

Trần Quang  Xà

CM

50

305

 

Trảng Dài

6/30/2017

217

Lê Văn Hùng

CM

50

385

295.4

Trảng Dài

6/12/2017

218

Lã Minh Thảo

CM

50

403

176.1

Trảng Dài

1/25/2017

219

Lã Văn Tuyển

CM

50

416

144

Trảng Dài

9/23/2017

220

Tà Trung Thái

CM

50

456

658.3

Trảng Dài

4/22/2017

221

Phạm Thị Thu

CM

50

457

300.4

Trảng Dài

2/23/2017

222

Quách Thị Cảnh

CM

50

526

291.6

Trảng Dài

5/16/2017

223

Vũ Quang Ngoạn

CM

50

546

991.2

Trảng Dài

8/25/2017

224

Nguyễn Thị Thu Hoài

CM

50

575

109.8

Trảng Dài

1/3/2017

225

Vũ Nguyễn Thanh Huyền

CM

50

667

415

Trảng Dài

2/27/2017

226

Phạm Văn Mười

CM

51

18

269.3

Trảng Dài

4/12/2017

227

Nguyễn Thị Nhung

CM

51

20

247.9

Trảng Dài

1/16/2017

228

Trần văn Viễn

CM

51

35

296

Trảng Dài

9/7/2017

229

Dương Văn Nhớ

CM

51

111

119.7

Trảng Dài

6/14/2017

230

Nguyễn Quang  Hướng

CM

51

275

 

Trảng Dài

2/17/2017

231

Bùi Tá Duyệt

CM

51

376

333.8

Trảng Dài

5/16/2017

232

Hoàng Văn Giỏi

CM

52

141

129.2

Trảng Dài

4/28/2017

233

Lê Xuân Nhung

CM

53

16

539.5

Trảng Dài

1/13/2017

234

Đặng Bá Miêng

CM

53

164

221.7

Trảng Dài

8/12/2017

235

Dương Văn  Trường

CM

53

238

 

Trảng Dài

2/15/2017

236

Dương Quốc  Chiính

CM

53

239

 

Trảng Dài

6/26/2017

237

Vũ ĐìnhThuyết

CM

53

342

109.7

Trảng Dài

5/26/2017

238

Nguyễn Thị Hồng Sen

CM

53

522

201.5

Trảng Dài

1/24/2017

239

Nguyễn Thị Miện

CM

53

559

229

Trảng Dài

3/6/2017

240

Phùng Công Cú

CM

65

33

79.7

Trảng Dài

1/16/2017

241

Phạm Thị Lan Anh

GD

77

67

75

Trảng Dài

9/12/2017

242

Quản Thị Châu

CM

187

29

1477.6

Trảng Dài

4/4/2017

Liên kết website

Lượt truy cập

Ủy ban nhân dân thành phố Biên Hòa - Số 90, đường Hưng Đạo Vương, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Chịu trách nhiệm chính: ông Phan Chí Cường - Phó Chủ tịch UBND thành phố Biên Hòa.
Cơ quan thường trực: số 309, Đường 30/4, phường Quyết Thắng. TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Email: trangtinbienhoa@gmail.com, Website: http://bienhoa.dongnai.gov.vn
Giấy phép số 101/GP-BC ngày 10/3/2008; Cơ quan cấp phép: Cục báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông.