An ninh - Quốc phòng - Pháp luật

​Quy định về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước


Nhằm phát huy vai trò tự quản của cộng đồng dân cư, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, môi trường gắn với thực hiện dân chủ ở cơ sở; bảo vệ, giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thồng, phong tục, tập quán tốt đẹp; hạn chế và từng bước loại bỏ phong tục, tập quán lạc hậu; xây dựng nếp sống văn minh trong cộng đồng dân cư, ngày 08/5/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước.


Theo Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg, hương ước, quy ước là văn bản quy định các quy tắc xử sự do cộng đồng dân cư thôn, làng, ấp, bản, buôn, bon, phum, sóc, tổ dân phố, khu phố, khối phố và tương đương (sau đây gọi chung thôn, tổ dân phố) tự nguyện thỏa thuận và thiết lập nhằm điều chỉnh các quan hệ xã hội mang tính tự quản của cộng đồng dân cư và được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền công nhận theo quy định.

Bên cạnh các quy định chung về hương ước, quy ước; mục đích xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước; Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg còn quy định cụ thể các nguyên tắc xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước; phạm vi nội dung và hình thức của hương ước, quy ước; trình tự xây dựng, công nhận, sửa đổi, bổ sung, thay thế hương ước, quy ước; công tác thông tin, phổ biến hương ước, quy ước; trách nhiệm của hộ gia đình, cá nhân, việc kiểm tra, giám sát, theo dõi việc thực hiện hương ước, quy ước; xử lý hương ước, quy ước vi phạm.

Đối với các bản hương ước, quy ước đã được công nhận hoặc phê duyệt theo Chỉ thị số 24/1998/CT-TTg ngày 19/6/1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước của làng, bản, thôn, ấp, cụm dân cư trước ngày Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành (ngày 01/7/2018) phù hợp với nguyên tắc xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước của Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg được tiếp tục thi hành; trường hợp không phù hợp hoặc không đúng thẩm quyền công nhận phải được sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc tiến hành thủ tục công nhận trước ngày 31/12/2018. Kể từ ngày 01/7/2018, các bản hương ước, quy ước chưa được công nhận phải được tiến hành thủ tục công nhận theo quy định tại Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg./.

 

 

                                                            Đình Khôi​

Liên kết website

Lượt truy cập

Ủy ban nhân dân thành phố Biên Hòa - Số 90, đường Hưng Đạo Vương, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Chịu trách nhiệm chính: ông Phan Chí Cường - Phó Chủ tịch UBND thành phố Biên Hòa.
Cơ quan thường trực: số 309, Đường 30/4, phường Quyết Thắng. TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Email: trangtinbienhoa@gmail.com, Website: http://bienhoa.dongnai.gov.vn
Giấy phép số 101/GP-BC ngày 10/3/2008; Cơ quan cấp phép: Cục báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông.