Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Kế hoạch Tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn thành phố

Thực hiện Chương trình làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố; căn cứ Chương trình số 68-CTr/BCĐ ngày 06/3/2023 của Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ tỉnh Đồng Nai và Chương trình số 04-CTr/BCĐ.TP ngày 27/3/2023 của Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ thành phố về chương trình công tác năm 2023. Thể chế hóa đầy đủ chủ trương, quan điểm chỉ đạo của Đảng, cụ thể hóa Hiến pháp năm 2013, bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật và khắc phục kịp thời những hạn chế, bất cập trong thực tiễn thực hiện dân chủ ở cơ sở thời gian qua, ngày 10/11/2022 tại kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật số 10/2022/QH15 Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, có hiệu lực từ ngày 01/7/2023. Để quán triệt thực hiện có hiệu quả quan điểm chỉ đạo về tổ chức thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, Ban Thường vụ Thành ủy xây dựng kế hoạch tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn thành phố như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở nhằm đảm bảo quyền lực Nhà nước thuộc về Nhân dân; tiếp tục khẳng định bản chất của Nhà nước ta là Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân, tất cả quyền lực Nhà nước thuộc về Nhân dân, Nhân dân là người chủ của đất nước.

Giúp các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và quần chúng Nhân dân trên địa bàn thành phố nắm vững nội dung cơ bản, mục tiêu, quan điểm trong việc xây dựng và ban hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở của Quốc hội khóa XV.

Từ đó lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, tạo sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong Nhân dân; cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân thành phố phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng đất nước phồn vinh, hạnh phúc, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tổ chức, cơ quan, đơn vị.

2. Yêu cầu

Công tác tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở phải được tiến hành khẩn trương, nghiêm túc.

Đảm bảo phát huy dân chủ gắn với tăng cường pháp chế, kỷ cương xã hội; các cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, chủ trì và chịu trách nhiệm về việc quán triệt và xây dựng chương trình, kế hoạch của cấp ủy thực hiện các nội dung, mục đích, yêu cầu quá trình thực hiện dân chủ ở cơ sở đảm bảo theo quy định của pháp luật.

Phát huy sức mạnh tổng hợp trong hệ thống chính trị, đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước; Mặt trận, đoàn thể làm nòng cốt, Nhân dân làm chủ, công tác tuyên truyền các nội dung của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở cần được tiến hành thường xuyên, đồng bộ, kịp thời, mang lại hiệu quả.

II. NỘI DUNG, ĐỐI TƯỢNG, HÌNH THỨC

1.   Nội dung

Quán triệt các nội dung Luật số 10/2022/QH15 ngày 10/11/2022 của Quốc hội khóa XV Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở gồm có 6 chương, 91 điều, có hiệu lực từ ngày 01/7/2023.

2.   Đối tượng, hình thức

2.1. Đối tượng: Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân từ thành phố đến cơ sở.

Số lượng khoảng 300 đại biểu, thành phần gồm các đối tượng như sau:

- Các đ/c Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố.

- Các thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở thành phố.

- Thường trực HĐND-UBND thành phố

- Thường trực ủy ban MTTQ và Ban Thường vụ các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố.

- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, UBND, Trưởng, phó khối vận, Trưởng các đoàn thể, Chủ tịch Công đoàn 30 phường, xã

- Cấp ủy cơ sở, tập thể lãnh đạo, Chủ tịch Công đoàn các cơ quan Thanh tra, Tòa án Nhân dân, Chi cục Thi hành án dân sự, Viện Kiểm sát nhân dân, Công an, Quân sự, Y tế, trường THPT, doanh nghiệp....).

- Bí thư cấp ủy, tập thể Lãnh đạo, Chủ tịch Công đoàn cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, các hội do Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ.

2.2. Hình thức

2.2.1/ Hội nghị quán triệt cấp thành phố: tổ chức tại Hội trường Thành ủy Biên Hòa.

Giao Ban Dân vận Thành ủy liên hệ Ban Dân vận Tỉnh ủy mời báo cáo viên của tỉnh báo cáo tại hội nghị thành phố.

2.2.2/ Hội nghị do các cấp ủy cơ sở trực thuộc chỉ đạo tổ chức triển khai, quán triệt bằng hình thức phù hợp cho từng đối tượng cụ thể ở cơ sở, những cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức chưa được tham gia học tập tại Hội nghị do Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức.

Việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở kết hợp tự nghiên cứu với nghe phổ biến, quán triệt trên loa, đài truyền thanh của địa phương.

3.  Thời gian

- Đối với thành phố: 01 buổi, trong tháng 9/2023 (thời gian cụ thế sẽ có thư mời thông báo sau).

- Đối với cấp cơ sở: Đồng chí bí thư cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị trực tiếp chỉ đạo tổ chức nghiêm túc, hiệu quả hội nghị triển khai, học tập, quán triệt Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở cho đối tượng cụ thể, những cán bộ, đảng viên chưa tham gia học tập tại Hội nghị do Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức.

Đồng chí bí thư cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị trực tiếp làm báo cáo viên hoặc liên hệ báo cáo viên thành phố.

Thời gian nghiên cứu, học tập, quán triệt 01 buôi. Hoàn thành trước ngày 30/10/2023.

4.  Tuyên truyền, phổ biến Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở trong các tầng lớp Nhân dân

Các cấp ủy cơ sở chỉ đạo việc tuyên truyền rộng rãi Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở trong đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân để tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong quá trình triển khai thực hiện. Chú trọng những nội dung cơ bản của Điều luật để thực hiện các nội dung cụ thể đã được xác định trong các Điều luật quy định phù hợp với loại hình ở địa phương, cơ quan, đơn vị.

Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng, các cơ quan thông tin tuyên truyền, các ứng dụng nền tảng mạng xã hội, đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội trong thực hiện công tác tuyên truyền nội dung Luật phù hợp, đúng quy định.

Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố (Trang Thông tin điện tử thành phố), Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao thành phố chủ động xây dựng kế hoạch, có chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố về những nội dung, yêu cầu cơ bản từng loại hình phù hợp khi triển khai thực hiện Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn.

Thời gian hoàn thành: Thực hiện thường xuyên, gắn với quán triệt triển khai thực hiện các nghị quyết, nhiệm vụ chính trị của địa phương trong năm 2023.

5.  Xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện Luật

Các cấp ủy cơ sở căn cứ chương trình, kế hoạch hàng năm của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, của Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở thành phố xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện của cấp mình đảm bảo thiết thực, hiệu quả, hàng năm báo cáo kết quả thực hiện về Ban Thường vụ Thành ủy (thông qua Ban Dân vận Thành ủy).

Đồng chí bí thư cấp ủy, người đứng đầu chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp chỉ đạo kiểm tra, giám sát việc tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Luật; kịp thời chấn chỉnh những địa phương, cơ quan, đơn vị thực hiện chưa tốt. Đưa kết quả thực hiện các nội dung của Luật thành tiêu chí đánh giá hàng năm và cả nhiệm kỳ đối với tập thể cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, bí thư cấp ủy và người đứng đầu.

Giao Ban Dân vận Thành ủy hàng năm tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện và thường xuyên kiểm tra, giám sát các tổ chức và cá nhân trong thực hiện Luật ở cơ sở theo từng loại hình.

Giao UBND thành phố xây dựng kế hoạch chỉ đạo UBND các phường, xã, các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, các hội quần chúng căn cứ chức năng, nhiệm vụ xây dựng chương trình, kế hoạch quán triệt và tổ chức thực hiện các nội dung của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở phù hợp.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Cấp ủy cơ sở

Chỉ đạo xây dựng kế hoạch nghiên cứu, học tập, quán triệt Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở cho từng đối tượng cụ thể. Đồng chí bí thư cấp ủy trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, chủ trì và chịu trách nhiệm về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện. Chỉ đạo xây dựng kế hoạch, chương trình của địa phương, cơ quan, đơn vị để thực hiện các nội dung quy định đối với từng loại hình theo chỉ đạo tại Kế hoạch này của Ban Thường vụ Thành ủy.

Báo cáo kết quả tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở gửi về Ban Thường vụ Thành ủy (qua Ban Dân vận Thành ủy) trước ngày 30/10/2023.

2. Ban Dân vận Thành ủy chủ trì phối hợp ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố đẩy mạnh công tác vận động, tuyên truyền Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở trong đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân, nhằm tạo sự đồng thuận, thống nhất trong triển khai thực hiện; giám sát, phản biện nội dung liên quan trong quá trình triển khai thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ.

3. Ban Tuyên giáo Thành ủy định hướng các cơ quan thông tin tuyên truyền, đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội, đây mạnh công tác thông tin, tuyên truyền sâu rộng Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở nhằm tạo sự thống nhất nhận thức và nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân trong quá trình triển khai tổ chức thực hiện.

Các cơ quan, đơn vị, cấp ủy cơ sở báo cáo kết quả nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở gửi về Ban Thường vụ Thành ủy, qua Ban Dân vận Thành ủy trước ngày 30/10/2023.

Trên đây là Kế hoạch nghiên cứu tổ chức học tập, quán triệt Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn thành phố. Đề nghị các cơ quan đơn vị thực hiện, báo cáo kết quả theo thời gian quy định.

Đính kèm văn bản:

KH 212.pdf

Minh Hồng

Danh sách Đại lý internet trên địa bàn thành phố Biên Hòa

Thông tin quy hoạch sử dụng đất

Đưa ra khỏi danh sách và thay thế, bổ sung người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số
Công nhận người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số
Thực hiện cấp CCCD xuyên lễ
7 Kênh hỗ trợ người tham gia BHXH
Ứng dụng VssID-BHXH số
Hướng dẫn đăng nhập VssID bằng ứng dụng VNeID
Xem thêm

Liên kết webiste

Thăm dò ý kiến

Đánh giá về trang thông tin điện tử UBND thành phố Biên Hòa 

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ BIÊN HÒA - ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân thành phố Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ: Số 225, đường Võ Thị Sáu, KP 7, phường Thống Nhất, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 0251.3822800 - Fax: 0251.3822880 - Mail: tpbienhoa@dongnai.gov.vn
Giấy phép số: 101/GP-BC ngày 10/3/2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông.
------------------------------------------------------------
Cơ quan thường trực: Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Biên Hòa
Địa chỉ: Tầng 8, số 225, Đường Võ Thị Sáu, KP 7, phường Thống Nhất, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 0251.3940455 - Mail: pvhtt-bh@dongnai.gov.vn​