Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tại hội nghị Sơ kết 01 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 05-NQ/TU ngày 28/3/2022 của Ban Chấp hành đảng bộ tỉnh (khóa XI) về "chuyển đổi số tỉnh Đồng Nai đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030"

Thực hiện Kế hoạch số 244-KH/TU ngày 06/4/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; ngày 18/8/2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Sơ kết 01 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 28/3/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XI) về “chuyển đổi số tỉnh Đồng Nai đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030" (sau đây gọi tắt là Nghị quyết số 05-NQ/TU). Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Quản Minh Cường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đồng chủ trì Hội nghị; cùng dự làm việc có đồng chí Nguyễn Sơn Hùng, Tỉnh ủy viên - ủy viên Ban Cán sự đảng, Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo về Chuyển đổi số tỉnh; lãnh đạo các Ban đảng và Văn phòng Tỉnh ủy, lãnh đạo Ban Thường vụ Tỉnh đoàn; lãnh đạo các Sở, ban, ngành tỉnh, Thường trực các cấp ủy trực thuộc tỉnh và các đồng chí đại diện lãnh đạo UBND các huyện, thành phố.

Trên cơ sở báo cáo sơ kết 01 năm thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU, các ý kiến trao đổi, thảo luận của các đại biểu tham dự tại Hội nghị; Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất kết luận như sau:

I. VỀ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

Sau 01 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU, đã tạo được sự chuyển biến rõ nét về nhận thức và vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền c​ác cấp, cộng đồng doanh nghiệp và đông đảo các tầng lớp nhân dân, tạo sức lan tỏa, ngày càng phát huy tác dụng tích cực trong cuộc sống. Một số kết quả nổi bật đó là:

- Việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU của Tỉnh ủy đã được các cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương cụ thể hóa bằng nhiều hình thức như: xây dựng chương trình, kế hoạch học tập, quán triệt, các văn bản chỉ đạo, điều hành, tuyên truyền hàng tháng của các cơ quan báo chí tỉnh và hệ thống tuyên giáo các cấp; kết quả công tác chuyển đối số của tỉnh đã đạt được một số kết quả tích cực ở cả 03 trụ cột: chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.

- Công tác đầu tư, xây dựng hạ tầng số được quan tâm đẩy mạnh và đạt một số kết quả tích cực. Đến nay, tỉnh Đồng Nai đà đầu tư xây dựng hoàn thiện Trung tâm tích hợp dữ liệu; Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh (Phần mềm Một cửa điện tử và cổng Dịch vụ công tỉnh) kết nối với Cổng Dịch vụ công quốc gia và được triển khai đồng bộ từ cấp tỉnh đến cấp xã để phục vụ người dân, doanh nghiệp nộp hồ sơ thủ tục hành chính qua mạng; cơ sở dữ liệu một số ngành, lĩnh vực đã được xây dựng, từng bước hình thành các cơ sở dữ liệu dùng chung, cơ sở dữ liệu mờ phục vụ tiến trình xây dựng Chính quyền số tỉnh Đồng Nai.

- Kinh tế số đóng góp nhất định vào sự phát triển kinh tế của tỉnh; công nghệ số được ứng dụng trong các ngành công nghiệp, nông nghiệp, y tế, giáo dục và dịch vụ; xuất hiện nhiều hình thức kinh doanh, dịch vụ mới dựa trên nền tảng công nghệ số và mạng Internet, góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập, chất lượng cuộc sống của người dân, tạo nguồn thu cho địa phương, đặc biệt trong lĩnh vực thương mại điện tử.

- Xã hội số từng bước phát triển, hạ tầng và dịch vụ viễn thông ngày càng phát triển, tỷ lệ người dân sử dụng điện thoại, thiết bị thông minh tăng nhanh và từng bước tiếp cận, sử dụng các nền tảng số, dịch vụ số phục vụ đời sống, kinh tế, xã hội: hạ tầng mạng băng rộng cáp quang phủ trên hộ gia đình đạt 99%, hạ tầng mạng băng rộng cáp quang phủ đến xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh đạt 100%, tỷ lệ ấp/khu phố được phủ sóng mạng di động 4G/5G đạt 100%, tỷ lệ dân số có tài khoản thanh toán điện tử dự ước đạt 81%.

* Bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc thực hiện chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số hạn chế, đó là:

Tỷ lệ các dịch vụ công trực tuyến phát sinh hồ sơ và tỷ lệ hồ sơ trực tuyến của tỉnh còn thấp, đặc biệt là ở cấp huyện và cấp xã.

- Nhân lực về công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong các cơ quan nhà nước vẫn rất mỏng, chưa đảm bảo trong việc triển khai chuyển đổi sổ, thành phố thông minh.

- Chưa có cơ chế, chính sách hỗ trợ kinh phí để khuyến khích, tạo động lực đẩy mạnh hoạt động của Tổ Công nghệ số cộng đồng; việc đầu tư thực hiện các dự án về chuyển đổi số nói chung, xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin, chuyển đổi số từ tỉnh đến cơ sở nói riêng chưa đáp ứng được yêu cầu về triển khai chuyển đổi số.

- Công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm trên không gian mạng, bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng còn khó khăn, thách thức.

* Nguyên nhân ca những hạn chế trên là do:

Một số cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương chưa thật sự quyết liệt, chưa quan tâm đúng mức đến công tác chuyển đổi số.

- Nguồn nhân lực công nghệ thông tin còn hạn chế cả về số lượng và chất lượng; các dự án chuyển đổi thực hiện còn chậm... nên việc thực một số chỉ tiêu của Nghị quyết vẫn còn gặp nhiều khó khăn, kết quả xếp hạng chuyển đổi số (DTI) của tỉnh năm 2022 giảm 24 bậc số với năm 2021, hiện đang xếp thứ 43/63 tỉnh, thành cả nước.

II- NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CẦN THỰC HIỆN TRONG THỜI GIAN TỚI

Để tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp về chuyển đổi số theo Nghị quyết số 05-NQ/TU; Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đề nghị:

1- Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số tỉnh

- Khẩn trương kiện toàn Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số tỉnh để thúc đẩy triển khai các chương trình, đề án chuyển đổi số; rà soát lại đội ngũ nhân lực làm công tác chuyển đổi số (số lượng và chất lượng) ở cấp tỉnh và cấp huyện; nghiên cứu bộ máy, đội ngũ chuyên trách về chuyển đổi số làm nòng cốt để thúc đẩy chuyển đổi số; hàng tháng tổ chức họp đánh giá kết quả thực hiện công tác chuyển đổi số ở các cấp ủy, đơn vị, địa phương, đánh giá sự kết hợp, đồng bộ của công tác chuyển đổi số của cấp tỉnh, huyện; kịp thời chấn chỉnh, nhắc nhở, hướng dẫn tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của các đơn vị, địa phương trong quá trình thực hiện chuyển đổi số.

- Từ nay đến hết Quý IV/2023, Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh thành lập Đoàn kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tại một số cấp ủy, đơn vị, địa phương; đánh giá cụ thể tổ chức, cá nhân nào làm tốt, làm chưa tốt; nguyên nhân do chủ quan hay khách quan, báo cáo kết quả cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Trước mắt, Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tinh tổng hợp báo cáo cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy những cơ quan, đơn vị, địa phương làm tốt, làm chưa tốt công tác chuyển đổi số năm 2022, thời gian hoàn thành trước ngày 10/9/2023.

Rà soát điều chỉnh, bổ sung Bộ tiêu chí đánh giá chuyển đổi số của tỉnh Đồng Nai theo 08 nhóm nhiệm vụ và 58 chỉ tiêu do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành tại Quyết định số 922/QĐ-BTTTT ngày 20/5/2022 về phê duyệt Đề án “xác định Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và của quốc gia"; trong đó phân công rõ cơ quan, đơn vị chủ trì thực hiện từng chỉ số cụ thể. Trên cơ sở đó, hàng năm Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh căn cứ đánh giá, chỉ số nào thấp thì cơ quan, đơn vị, người đứng đầu cơ quan phụ trách phải chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy. Cuối năm 2023 tỉnh sẽ tổ chức đánh giá chuyển đổi số theo Bộ tiêu chí mới.

- Tăng cường tổ chức các hội thảo, hội nghị về chuyển đổi số nhằm trao đổi kinh nghiệm, thúc đẩy hợp tác với các tổ chức nghiên cứu trong và ngoài nước; đồng thời, mời các chuyên gia về giảng dạy, tập huấn, hướng dẫn nhằm cập nhật, bổ sung, nâng cao nhận thức, kiến thức mới về chuyển đổi số.

- Nghiên cứu, xây dựng cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển các doanh nghiệp công nghệ số, khuyến khích đổi mới, sáng tạo; thu hút các doanh nghiệp công nghệ số đầu tư vào tỉnh; thu hút chuyên gia, nguồn nhân lực công nghệ thông tin chất lượng, sẵn sàng tham gia vào quá trình chuyển đổi số, đẩy mạnh hợp tác đào tạo nguồn nhân lực phục vụ quá trình chuyển đổi số theo từng lĩnh vực cụ thể.

- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường triển khai thực hiện chuyển đổi số; đồng thời, người đứng đầu từng cơ quan, đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm trực tiếp về kết quả chuyển đổi số trong cơ quan, đơn vị, tổ chức, lĩnh vực, địa bàn phụ trách. Định kỳ hàng năm, tổng hợp báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy (qua Văn phòng Tnh ủy).

2-    Ban Cán sự đảng ủy ban nhân dân tỉnh

- Chỉ đạo các cơ quan truyền thông, báo chí lập chuyên trang, chuyên mục về chuyển đổi số tỉnh; tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên, cộng đồng doanh nghiệp và quần chúng nhân dân về tính cấp thiết của chuyển đổi số, để từ đó truyền cảm hứng, khát vọng và quyết tâm tạo chuyển biến về chuyển đổi số.

- Chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện có hiệu quả chức năng tham mưu, định hướng công tác chuyển đổi số đảm bảo đồng bộ, an toàn thông tin, an ninh hệ thống; đồng thời thực hiện tốt nhiệm vụ hướng dẫn, hỗ trợ, thúc đẩy chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh.

- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương đầu tư, hoàn thiện hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin đồng bộ, hiệu quả gắn với công tác bảo đảm an toàn, an ninh mạng, đáp ứng được yêu cầu chuyển đổi số của tỉnh; đồng thời, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương hoàn thiện Đề án Trung tâm điều hành thông minh tỉnh (IOC) cũng như Trung tâm điều hành thông minh từ cấp huyện, thành phố cho đến cấp xã, phường, thị trấn; báo cáo, đề xuất thời điểm ra mắt Ban điều hành thông tin của tinh.

- Hàng năm, chỉ đạo UBND tỉnh, các cơ quan, đơn vị, địa phương lập dự toán bố trí đủ nguồn kinh phí đảm bảo thực hiện công tác chuyển đổi số được hiệu quả theo Nghị quyết số 05-NQ/TU.

- Căn cứ các ý kiến góp ý của các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành đảng bộ tỉnh, các đại biểu tại Hội nghị và nhận xét, đánh giá của Bộ Thông tin và Truyền thông về kết quả xếp hạng chuyển đổi số (DTI) tỉnh Đồng Nai năm 2022 để bổ sung, hoàn chỉnh Báo cáo Sơ kết 01 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU; trình Thường trực Tỉnh ủy trước ngày 10/9/2023 (qua Văn phòng Tỉnh ủy).

3-  Các cấp ủy, chính quyền địa phương

Khẩn trương rà soát, đánh giá thực trạng công tác chuyển đổi sổ, xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU với quyết tâm chính trị cao, giải pháp quyết liệt, cụ thể nhằm thúc đẩy mục tiêu chuyển đổi số vào năm 2024 và những năm tiếp theo.

4-  Văn phòng Tỉnh ủy

Trên cơ sở dự thảo Báo cáo sơ kết 01 năm thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU, tổ chức thẩm định trình Thường trực Tỉnh ủy ký ban hành.

Trên đây là Kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tại Hội nghị Sơ kết 01 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 28/3/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XI) về “Chuyển đổi số tỉnh Đồng Nai đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030". Đồ nghị các cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc thực hiện, báo cáo kết quả cho Thường trực Tỉnh ủy.

Đính kèm văn bản:

KL 449.pdf

Minh Hồng

Danh sách Đại lý internet trên địa bàn thành phố Biên Hòa

Thông tin quy hoạch sử dụng đất

Đưa ra khỏi danh sách và thay thế, bổ sung người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số
Công nhận người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số
Thực hiện cấp CCCD xuyên lễ
7 Kênh hỗ trợ người tham gia BHXH
Ứng dụng VssID-BHXH số
Hướng dẫn đăng nhập VssID bằng ứng dụng VNeID
Xem thêm

Liên kết webiste

Thăm dò ý kiến

Đánh giá về trang thông tin điện tử UBND thành phố Biên Hòa 

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ BIÊN HÒA - ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân thành phố Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ: Số 225, đường Võ Thị Sáu, KP 7, phường Thống Nhất, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 0251.3822800 - Fax: 0251.3822880 - Mail: tpbienhoa@dongnai.gov.vn
Giấy phép số: 101/GP-BC ngày 10/3/2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông.
------------------------------------------------------------
Cơ quan thường trực: Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Biên Hòa
Địa chỉ: Tầng 8, số 225, Đường Võ Thị Sáu, KP 7, phường Thống Nhất, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 0251.3940455 - Mail: pvhtt-bh@dongnai.gov.vn​