Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày ký Hiệp định Giơnevơ về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam (21/7/1954 - 21/7/2024)

Thực hiện văn bản số 1036/SVHTTDL-QLVHGĐ ngày 10/4/2024 của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh về tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày ký Hiệp định Giơnevơ về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam (21/7/1954 - 21/7/2024)

Để tổ chức thực hiện tốt công tác tuyên truyền theo chỉ đạo của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh. Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố đề nghị Trung tâm VH-TT-TT thành phố, Ban biên tập Trang thông tin điện tử thành phố, cán bộ VHTT 30 phường, xã căn cứ vào chức năng nhiệm vụ thực hiện công tác tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày ký Hiệp định Giơnevơ về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam (21/7/1954 - 21/7/2024)

I . NỘI DUNG, HÌNH THỨC VÀ TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN:

* Chủ đề tuyên truyền kỷ niệm:

Hiệp định Giơnevơ 1954 - Thắng lợi to lớn của Nhân dân Việt Nam trên con đường bảo vệ nền độc lập dân tộc, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ".

1.     Nội dung tuyên truyền

- Khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng ta, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược và can thiệp Mỹ; khẳng định thắng lợi của đường lối đối ngoại nhất quán nguyên tắc độc lập, tự chủ vì lợi ích quốc gia, dân tộc.

- Bối cảnh quốc tế và trong nước dẫn tới Hội nghị Giơnevơ 1954; quá trình chuẩn bị của Việt Nam; vai trò của các bên tham gia, thành phần tham dự.

- Diễn biến và kết quả Hội nghị Giơnevơ, nội dung cơ bản của Hiệp định; nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa của Hiệp định này đối với sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, tự do, thống nhất, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam và đối với các phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới; khẳng định Hiệp định Giơnevơ về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam đã đi vào lịch sử, cùng với Hiệp định sơ bộ 6/3/1946 và Hiệp định Paris 1973 đã trở thành 3 văn kiện ngoại giao quan trọng nhất trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược của dân tộc ta; Hiệp định là một thắng lợi ngoại giao quan trọng trong cuộc đàm phán quốc tế đa phương đầu tiên mà Việt Nam tham gia; tạo nên một cơ sở pháp lý cho cuộc đấu tranh sau này, đặc biệt là trong cuộc đàm phán với Mỹ tại Hội nghị Paris về Việt Nam.

- Những bài học kinh nghiệm từ việc đàm phán, ký kết Hiệp định Giơnevơ về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam và sự vận dụng các bài học kinh nghiệm đó trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hiện nay.

- Tôn vinh và tri ân công lao, đóng góp to lớn của các tầng lớp Nhân dân đối với nền ngoại giao Việt Nam, đặc biệt là các thành viên trong Đoàn đại biểu và những cán bộ, chiến sĩ đã phục vụ cuộc đấu tranh ngoại giao của Việt Nam tại Hội nghị Giơnevơ. Chú trọng tuyên truyền sự ủng hộ, giúp đỡ chân thành của bạn bè quốc tế đối với cuộc đấu tranh chính nghĩa vì độc lập, tự do của Nhân dân Việt Nam và trong công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế.

- Chủ trương, đường lối đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và ngoại giao Nhân dân của Việt Nam: độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, vì lợi ích quốc gia - dân tộc; phát huy nội lực, khai thác và tranh thủ ngoại lực, tạo nên sức mạnh tổng hợp trong sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc; những thành tựu to lớn của ngoại giao Việt Nam 70 năm qua, nhất là trong gần 40 năm thực hiện đường lối đổi mới đất nước do Đảng khởi xướng và lãnh đạo; gắn với tuyên truyền nội dung cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc "cây tre Việt Nam".

- Đấu tranh, phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái, xuyên tạc, phủ nhận kết quả, ý nghĩa lịch sử của Hiệp định Giơnevơ, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam và đường lối đối ngoại của nước ta hiện nay.

2.   Các hình thức tuyên truyền:

Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên Internet, mạng xã hội (Facebook, Zalo, Youtube...), tuyên truyền cổ động trực quan (băng rôn, pa nô, áp phích, bảng điện tử...); các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao; thông qua hệ thống đài truyền thanh cơ sở; trang thông tin điện tử,..

II. MỘT SỐ KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN

1. Hiệp định Giơnevơ về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam - Thắng lợi to lớn của Nhân dân Việt Nam trên con đường bảo vệ nền độc lập dân tộc, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ.

2. Hiệp định Giơnevơ 1954 - Thắng lợi của đường lối chính trị, quân sự và đối ngoại đúng đắn của Đảng.

3.     Hiệp định Giơnevơ về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam được ký kết, mở ra cục diện mới của cách mạng Việt Nam

4.     Hiệp định Giơnevơ về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam - Dấu son của ngoại giao Việt Nam.

5.       Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy, là thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế.

6.       Không ngừng nâng cao vị thế, uy tín quốc tế của Việt Nam.

7.       Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm.

8.       Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm.

9.       Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta.

Đề nghị Trung tâm VH-TT-TT, Ban biên tập Trang thông tin điện tử thành phố, UBND 30 phường, xã triển khai, thực hiện và báo cáo kết quả công tác tuyên truyền bằng số liệu cụ thể gửi về Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Biên Hòa sau đợt tuyên truyền.

Đính kèm văn bản:

230_tuyentruyen70namhiepdinhgionevo _20240416044538095signedsigned.pdf

vbsovhdenghitt70namhiepdinhgionevo.pdf

Minh Hồng

Danh sách Đại lý internet trên địa bàn thành phố Biên Hòa

Thông tin quy hoạch sử dụng đất

Đưa ra khỏi danh sách và thay thế, bổ sung người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số
Công nhận người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số
Thực hiện cấp CCCD xuyên lễ
7 Kênh hỗ trợ người tham gia BHXH
Ứng dụng VssID-BHXH số
Hướng dẫn đăng nhập VssID bằng ứng dụng VNeID
Xem thêm

Liên kết webiste

Thăm dò ý kiến

Đánh giá về trang thông tin điện tử UBND thành phố Biên Hòa 

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ BIÊN HÒA - ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân thành phố Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ: Số 225, đường Võ Thị Sáu, KP 7, phường Thống Nhất, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 0251.3822800 - Fax: 0251.3822880 - Mail: tpbienhoa@dongnai.gov.vn
Giấy phép số: 101/GP-BC ngày 10/3/2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông.
------------------------------------------------------------
Cơ quan thường trực: Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Biên Hòa
Địa chỉ: Tầng 8, số 225, Đường Võ Thị Sáu, KP 7, phường Thống Nhất, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 0251.3940455 - Mail: pvhtt-bh@dongnai.gov.vn​