Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Tổ chức cuộc thi "Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp về cải cách hành chính năm 2024"

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức cuộc thi “Tìm​ kiếm sáng kiến, giải pháp về cải cách hành chính năm 2024"


Thực hiện Kế hoạch Cải cách hành chính thành phố Biên Hòa năm 2024; Chủ tịch UBND thành phố ban hành Kế hoạch tổ chức cuộc thi “Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp về cải cách hành chính năm 2024" (sau đây gọi tắt là cuộc thi), cụ thể như sau:

I.     MỤC ĐÍCH, YÊU CU

1.     Mục đích

- Giúp cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Biên Hòa nghiên cứu và thực hiện nghiêm túc, đảm bảo quy định về các chủ trương, quan điểm của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước về cải cách hành chính.

- Phát huy tính năng động, sáng tạo của cán bộ, công chức, viên chức nhằm tìm kiếm sáng kiến, giải pháp thiết thực, đẩy mạnh hiệu quả cải cách hành chính. Thông qua cuộc thi, tìm ra ý tưởng tiêu biểu, sáng tạo và có khả năng áp dụng trong thực tế để thí điểm và nhân rộng mô hình hay, cách làm hiệu quả trong cải cách hành chính.

- Cải thiện Chỉ số cải cách hành chính của thành phố; Góp phần nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công của tỉnh (PAPI) và Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) trong năm 2024 và các năm tiếp theo.

2.      Yêu cầu

- Cuộc thi được phát động, triển khai đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan, đơn vị thuộc UBND thành phố Biên Hòa.

- Mỗi đơn vị, địa phương tích cực chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị mình tham gia gửi bài dự thi (tối thiểu 01 (một) bài tham gia dự thi/đơn vị).

- Cuộc thi được tổ chức nghiêm túc, đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả; việc đánh giá, xác định tác phẩm đạt giải phải đảm bảo tính công khai, minh bạch, chính xác, công bằng và khách quan.

- Sáng kiến, cách làm hay phải có tính sáng tạo, đổi mới, mang lại hiệu quả tốt hơn; nội dung đăng ký dự thi phải rõ thực trạng, nội dung, quy trình thực hiện và hiệu quả mang lại của sáng kiến.

II.      ĐỐI TƯỢNG THAM GIA cuộc THI

Cán bộ, công chức, viên chức hiện đang công tác tại các các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố Biên Hòa,... (trừ các thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo cuộc thi).

- Người dân sinh sống và làm việc trên địa bàn thành phố Biên Hòa.

III.      NỘI DUNG, HÌNH THỨC, THỜI GIAN THI

1.     Nội dung thi

Các mô hình sáng kiến, giải pháp mới trong công tác cải cách hành chính phải thiết thực, áp dụng trong thực tiễn và có thể nhân rộng. Tập trung vào các nội dung sau:

- Sáng kiến, giải pháp để cải thiện các Chỉ số đánh giá: Chỉ số cải cách hành chính thành phố Biên Hòa, cấp phòng, cấp xã.

- Giải pháp cải cách thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông, nhất là trong tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính, dịch vụ công của người dân, tổ chức như cải tiến quy trình giải quyết thủ tục hành chính, quy trình quản lý nội bộ, đơn giản hóa giấy tờ hồ sơ thủ tục hành chính,...; Giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả.

- Giải pháp thúc đẩy các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao hiệu quả xử lý thông tin, tốc độ xử lý công việc, quản lý, giám sát,...

Lưu ý: tác phẩm dự thi chưa từng được áp dụng trên địa bàn tỉnh, không đăng ký nội dung theo quy định bắt buộc phải thực hiện, các giải pháp mới nhưng chưa được triển khai, chưa đánh giá được hiệu quả thực tiễn đối với công tác cải cách hành chính.

2.      Hình thức thi

Bài thi được trình bày bằng hình thức bài viết hoặc hình thức video, kèm theo sản phẩm, phần mềm ứng dụng, hình ảnh minh họa,...của cá nhân về các sáng kiến, giải pháp trong thực hiện công tác cải cách hành chính của cơ quan, đơn vị, địa phương.

3.      Thời gian tổ chức:

- Người dự thi gửi bài dự thi về Phòng Nội vụ (cơ quan thường trực của cuộc thi) từ ngày 01/01/2024 đến ngày 15/10/2024. Địa chỉ: Tầng 5, Trụ sở Trung tâm Hành chính thành phố Biên Hòa (số 225, đường Võ Thị Sáu, phường Thống Nhất, Biên Hòa, Đồng Nai).

- Ban Giám khảo thực hiện công tác chấm bài dự thi từ ngày 16/10/2024 đến ngày 01/12/2024.

- Tổ chức công bố kết quả và trao giải trong tháng 01/2025 (kết hợp trao giải tại Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2024).

IV.     THÀNH LẬP BAN TỔ CHỨC, BAN GIÁM KHẢO, T GIÚP VIỆC CUỘC THI

1.     Ban Tổ chức cuộc thi:

- Ban Tổ chức cuộc thi do Chủ tịch UBND thành phố Biên Hòa quyết định thành lập, gồm: Trưởng ban, Phó Trưởng ban và thư ký. Cụ thể như sau:

+ Trưởng ban: Lãnh đạo UBND thành phố;

+ Phó Trưởng Ban: Trưởng phòng Nội vụ.

+ Thư ký: công chức phụ trách công tác cải cách hành chính của Phòng Nội vụ.

- Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi sử dụng con dấu của UBND thành phố và các Phó Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi được sử dụng con dấu của cơ quan công tác để phát hành văn bản trong quá trình tổ chức Cuộc thi.

- Ban Tổ chức Cuộc thi có trách nhiệm tổ chức cuộc thi theo Kế hoạch đảm bảo chất lượng, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

2.      Ban Giám khảo

- Ban Giám khảo Cuộc thi do Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi quyết định thành lập, gồm: Trưởng ban, Phó Trưởng ban, các ủy viên và Thư ký. Cụ thể như sau:

+ Trưởng Ban: Lãnh đạo Phòng Kinh tế (Hội đồng công nhận sáng kiến thành phố).

+ Phó Trưởng Ban: Lãnh đạo Phòng Nội vụ phụ trách công tác cải cách hành chính;

+ ủy viên: Lãnh đạo các Phòng chuyên môn có liên quan và đại diện Sở Nội vụ (nếu có).

+ Thư ký: công chức phụ trách công tác kiểm soát thủ tục hành chính của Văn phòng HĐND và UBND thành phố.

- Ban Giám khảo làm việc theo nguyên tắc tập thể, đảm bảo công bằng, khách quan và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

V.         CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG VÀ KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí được trích từ nguồn ngân sách của UBND thành phố chi đối với công tác cải cách hành chính năm 2024.

(Dự trù kinh phí đính kèm)

VI.      TỔ CHỨC THC HIỆN


1. Phòng Nội vụ

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện Kế hoạch tổ chức cuộc thi.

- Trình Chủ tịch UBND thành phố Biên Hòa quyết định thành lập Ban Tổ chức cuộc thi.

- Tham mưu, giúp Ban Tổ chức cuộc thi:

+ Quyết định thành lập Ban Giám khảo cuộc thi.

+ Ban hành Thể lệ hướng dẫn tổ chức cuộc thi.

- Lập dự toán kinh phí tổ chức cuộc thi, sử dụng, thanh quyết toán kinh phí cuộc thi theo đúng quy định của pháp luật.

- Báo cáo kết quả tổ chức cuộc thi về UBND thành phố.

2.     Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp, UBND 30 phường, xã:

- Tuyên truyền, phổ biến Kế hoạch này và các thông tin liên quan đến cuộc thi đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị, địa phương được biết để tham gia gửi bài dự thi.

- Chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Kế hoạch tổ chức cuộc thi tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình. Tiếp nhận bài thi, chọn lọc các bài dự thi chất lượng gửi về Phòng Nội vụ đảm bảo thời gian quy định theo Thể lệ cuộc thi.

3.      Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao:

Tổ chức tuyên truyền, đăng tải các thông tin liên quan đến cuộc thi “Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp về cải cách hành chính năm 2024" trên chuyên trang, chuyên mục; đưa các tin, bài tuyên truyền sâu rộng về cuộc thi.

Đính kèm văn bản:

[1]_7223_7223kh24signed.pdf

Minh Hồng

Các tin khác

Danh sách Đại lý internet trên địa bàn thành phố Biên Hòa

Thông tin quy hoạch sử dụng đất

Đưa ra khỏi danh sách và thay thế, bổ sung người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số
Công nhận người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số
Thực hiện cấp CCCD xuyên lễ
7 Kênh hỗ trợ người tham gia BHXH
Ứng dụng VssID-BHXH số
Hướng dẫn đăng nhập VssID bằng ứng dụng VNeID
Xem thêm

Liên kết webiste

Thăm dò ý kiến

Đánh giá về trang thông tin điện tử UBND thành phố Biên Hòa 

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ BIÊN HÒA - ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân thành phố Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ: Số 225, đường Võ Thị Sáu, KP 7, phường Thống Nhất, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 0251.3822800 - Fax: 0251.3822880 - Mail: tpbienhoa@dongnai.gov.vn
Giấy phép số: 101/GP-BC ngày 10/3/2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông.
------------------------------------------------------------
Cơ quan thường trực: Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Biên Hòa
Địa chỉ: Tầng 8, số 225, Đường Võ Thị Sáu, KP 7, phường Thống Nhất, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 0251.3940455 - Mail: pvhtt-bh@dongnai.gov.vn​