Cải cách hành chính

Chương trình công tác trọng tâm của ngành Tư pháp Biên Hòa năm 2018


Trên cơ sở bám sát Quyết định của UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt Chương trình trọng tâm công tác Tư pháp năm 2018, Nghị quyết của BCH Đảng bộ thành phố về mục tiêu, nhiệm vụ năm 2018, các nghị quyết của HĐND thành phố và Quyết định của UBND thành phố về phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, ngày 24/01/2018, Chủ tịch UBND thành phố ban hành Quyết định số 761/QĐ-UBND về việc ban hành Chương trình trọng tâm công tác Tư pháp trên địa bàn thành phố năm 2018.

Chương trình đã xác định 04 nhiệm vụ chính bao gồm vệc củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy trong cơ quan, đặc biệt là thực hiện chính sách đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII; tăng cường, đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức đội ngũ công chức ngành Tư pháp, nhất là công chức Tư pháp – Hộ tịch gắn với việc thực hiện chính sách tinh giản biên chế; sửa đổi, bổ sung quy định về tổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp.

Ngành đẩy mạnh công tác thi hành các văn bản luật mới được thông qua như Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, Luật Trợ giúp pháp lý; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự năm 2015 gắn với việc triển khai có hiệu quả Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021, Đề án một số đổi mới trong công tác tổ chức thi hành pháp luật khi được Thủ tướng Chính phủ ban hành. Tiếp tục theo dõi  tình hình thi hành Bộ luật dân sự, Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015. Chủ động phát hiện, xử lý các văn bản trái pháp luật, không phù hợp với thực tiễn, nhất là các vấn đề pháp lý liên quan đến người dân.

Ngoài việc kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm và đề xuất các giải pháp phòng ngừa, hạn chế hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tư pháp nhất là lĩnh vực hộ tịch, chứng thực, ngành tăng cường công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo đặc biệt là vụ việc phức tạp, kéo dài để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người dân Đồng thời, tiếp tục thực hiện giải pháp cụ thể nhằm cải cách hành chính, đổi mới công tác quản lý chỉ đạo, điều hành, lề lối làm việc, siết chặt kỹ cương hành chính. 

Trọng tâm một số giải pháp chủ yếu trong năm 2018

Đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành, chú trọng xây dựng Chương trình công tác tư pháp năm 2018 có tính khả thi cao, bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, chương trình công tác của Sở Tư pháp tỉnh, ưu tiên thực hiện những nhiệm vụ liên quan trực tiếp đến việc thực hiện mục tiêu xây dựng thành phố Biên Hòa, đô thị loại I trực thuộc tỉnh hiện đại, văn minh, an toàn. Chỉ đạo quyết liệt việc triển khai thực hiện các kế hoạch ngay từ đầu năm, kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác chuyên môn nghiệp vụ.

Thực hiện tốt công tác phối hợp giữa Phòng Tư pháp với các cơ quan, đơn vị địa phương trong chỉ đạo, điều hành công tác tư pháp; kịp thời phát hiện, xử lý hoặc báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của cấp trên để có giải pháp tháo gỡ những khó khăn, bất cập trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, cải tiến lề lối làm việc, đạo đức công vụ gắn với thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát huy hiệu quả công cụ quản lý kiểm tra, đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, khắc phục kịp thời những hạn chế, bất cập trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ, xử lý nghiêm các biểu hiện tiêu cực, gây phiền hà, sách nhiễu trong quá trình giải quyết về thủ tục hành chính theo yêu cầu của người dân.

Bên cạnh đó, chú trọng trong công tác đào tạo, phối hợp với Sở Tư pháp thường xuyên bồi dưỡng, kiến thức để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, nhất là đối với đội ngũ công chức Tư pháp - Hộ tịch ở phường, xã. Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ, thông tin và phương pháp quản lý khoa học phục vụ hoạt động nghiệp vụ và công tác chỉ đạo, điều hành. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Hệ thống quản lý và sử dụng văn bản và Hệ thống thư điện tử trong các hoạt động nội bộ, giao dịch với các cơ quan hành chính nhà nước, các tổ chức, cá nhân qua mạng nhằm nâng cao hiệu quả giải quyết công việc, góp phần thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí.

Phòng Tư pháp chỉ đạo thực hiện tốt các phong trào thi đua - khen thưởng, bảo đảm gắn kết chặt chẽ với nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan, đơn vị và phường, xã để thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trong công tác tư pháp năm 2018. 

 

                                             Đình Khôi

Các tin khác

Liên kết website

Lượt truy cập

Ủy ban nhân dân thành phố Biên Hòa - Số 90, đường Hưng Đạo Vương, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Chịu trách nhiệm chính: ông Phan Chí Cường - Phó Chủ tịch UBND thành phố Biên Hòa.
Cơ quan thường trực: số 309, Đường 30/4, phường Quyết Thắng. TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Email: trangtinbienhoa@gmail.com, Website: http://bienhoa.dongnai.gov.vn
Giấy phép số 101/GP-BC ngày 10/3/2008; Cơ quan cấp phép: Cục báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông.