• image01
  • image01

Thứ bảy, ngày 4/6/2016
Biên Hòa - 28 °

Cải cách hành chính

Triển khai kế hoạch cải cách hành chính trên địa bàn thành phố Biên Hòa năm 2019


Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về việc triển khai Kế hoạch Cải cách hành chính tỉnh Đồng Nai năm 2019, ngày 28/12/2019, UBND thành phố đã ban hành Kế hoạch số 18432/KH-UBND về Cải cách hành chính trên địa bàn thành phố Biên Hòa năm 2019.

13.3.2019 - Khai trương Bộ phận 1 cửa nâng cấp BH.jpg

Lế khai trương Bộ phận 1 cửa Biên Hòa 

Nhằm đảm bảo việc triển khai công tác cải cách hành chính trên địa bàn thành phố được đồng bộ, thống nhất, UBND thành phố đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiên cứu kỹ kế hoạch của UBND thành phố, bám sát các mục tiêu, định hướng cụ thể, đối chiếu với thực tiễn để xây dựng kế hoạch phù hợp; các chương trình cải cách hành chính năm 2019 do các đơn vị, địa phương triển khai phải rõ nội dung, chỉ tiêu, công việc trọng tâm, cụ thể, có phân công trách nhiệm cá nhân, bộ phận chủ trì, phối hợp, tránh tình trạng xây dựng kế hoạch chung chung.

UBND thành phố giao các phòng chuyên môn trực tiếp chủ trì tham mưu trọng tâm công tác cải cách hành chính năm 2019 bám sát Kế hoạch ngoài nhiệm vụ riêng của từng đơn vị, cần chủ động bổ sung đầy đủ nội dung thuộc trách nhiệm tham mưu UBND thành phố về công tác cải cách hành chính trên địa bàn thành phố, cụ thể như sau:

Văn phòng HĐND-UBND thành phố tham mưu nội dung kiểm soát TTHC, cơ chế một cửa, một cửa liên thông, ý kiến chỉ đạo, Tổng đài 1022, hệ thống quản lý chất lượng ISO điện tử...

Phòng Nội vụ tham mưu công tác chỉ đạo, điều hành CCHC; cải cách tổ chức bộ máy, trọng tâm việc triển khai thực hiện Nghị quyết 18,19); nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức,...).

Phòng Văn hóa – Thông tin tham mưu nội dung ứng dụng công nghệ thông tin, phần mềm một cửa Egov, dịch vụ công trực tuyến,...). Phòng Tài chính – Kế hoạch phụ trách nội dung cải cách tài chính công, đổi mới cơ chế tài chính, nâng cao chất lượng đơn vị sự nghiệp,...). Phòng Tư pháp xây dựng và tổ chức thực hiện Văn bản quy phạm pháp luật,...).

Đối với UBND các phường, xã, chỉ đạo các đơn vị xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính của địa phương, đảm bảo phù hợp định hướng chung của thành phố, đề ra các nhiệm vụ khả thi, phù hợp thực tiễn công tác, có định kỳ theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị triển khai thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố tại nội dung nêu trên, Phòng Nội vụ thành phố đăng tải trên Trang thông tin điện tử Biên Hòa, đề nghị các đơn vị xem nội dung chi tiết trên các tập tin đính kèm.

- Kế hoạch số 18432/KH-UBND về Cải cách hành chính trên địa bàn thành phố Biên Hòa năm 2019: (đính kèm) 

 

                                           Thiên Trang-PNV

Các tin khác

Liên kết website

Lượt truy cập

Ủy ban nhân dân thành phố Biên Hòa - Số 90, đường Hưng Đạo Vương, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Chịu trách nhiệm chính: ông Phan Chí Cường - Phó Chủ tịch UBND thành phố Biên Hòa.
Cơ quan thường trực: số 309, Đường 30/4, phường Quyết Thắng. TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Email: trangtinbienhoa@gmail.com, Website: http://bienhoa.dongnai.gov.vn
Giấy phép số 101/GP-BC ngày 10/3/2008; Cơ quan cấp phép: Cục báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông.