Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây

Phòng Tài nguyên - Môi trường thành phố

Thông tin Phòng Tài nguyên – Môi trường thành phố Biên Hòa

I. Vị trí, chức năng cơ quan (đơn vị):

1. Vị trí: Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc UBND thành phố Biên Hòa, là cơ quan chuyên môn tham mưu, giúp UBND thành phố thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: đất đai, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, môi trường, biển  trên địa bàn thành phố theo quy định của pháp luật.

2. Chức năng: Phòng Tài nguyên và Môi trường có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của UBND thành phố; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Tài nguyên và Môi trường.

II. Nhiệm vụ và quyền hạn.

1. Trình UBND thành phố các văn bản hướng dẫn việc thực hiện các  quy hoạch, kế hoạch, chính sách,  pháp luật của Nhà nước về quản lý tài nguyên và môi trường; kiểm tra việc thực hiện sau khi đã được UBND thành phố ban hành.

2. Lập quy hoạch sử dụng đất, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt; thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất ở các xã, phường trên địa bàn.

3. Thẩm định hồ sơ về giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển quyền sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu, sử dụng tài sản gắn liền với đất cho các đối tượng thuộc thẩm quyền của UBND thành phố.

4. Theo dõi biến động về đất đai; cập nhật, chỉnh lý các tài liệu và bản đồ về đất đai;  hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện thống kê, kiểm kê, đăng ký đất đai đối với công chức chuyên môn  về Tài nguyên và Môi trường ở xã, phường; thực hiện việc lập và quản lý hồ sơ địa chính, xây dựng hệ thống thông tin đất đai  trên địa bàn thành phố.

5. Phối hợp với sở Tài nguyên  và Môi trường và các cơ quan có liên quan trong việc xác định giá đất, mức thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của thành phố; thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ  và tái định cư theo quy định của pháp luật.

6. Tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật và sự chỉ đạo của UBND thành phố về bảo vệ tài nguyên đất đai, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản.

7.  Tổ chức đăng ký, xác nhận và kiểm tra thực hiện cam kết bảo vệ môi trường và đề án bảo vệ môi trường trên địa bàn; lập báo cáo hiện trạng môi trường theo định kỳ; đề xuất các giải pháp xử lý ô nhiễm môi trường làng nghề, khu du lịch trên địa bàn; thu thập, quản lý lưu trữ dữ liệu về tài nguyên nước và môi trường trên địa bàn; hướng dẫn UBND các xã, phường quy định về hoạt động và tạo điều kiện để tổ chức tự quản về bảo vệ môi trường hoạt động có hiệu quả.

 8.  Điều tra, thống kê, tổng hợp và phân loại giếng phải trám lấp; kiểm tra việc thực hiện trình tự, thủ tục, yêu cầu kỹ thuật trong việc trám lấp giếng.

 9. Thực hiện kiểm tra và tham gia thanh tra, giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về lĩnh vực tài nguyên và môi trường theo phân công của UBND thành phố.

10. Giúp UBND thành phố quản lý nhà nước đối với tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân và hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của các hội, các tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường

11. Thực hiện tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, thông tin về tài nguyên và môi trường và các dịch vụ cong trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường theo quy định của pháp luật.

12. Báo cáo định kỳ 3 tháng, 6 tháng, 1 năm và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ về các lĩnh vực công tác được giao cho UBND thành phố và Sở Tài nguyên và Môi trường.

13. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ đối với công chức chuyên môn về tài nguyên và môi trường ở các xã, phường trên địa bàn thành phố.

14. Quản lý tổ chức bộ máy, thực hiện chế độ, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của Phòng theo quy định của pháp luật và theo sự phân cấp của Uỷ ban nhân dân thành phố.

15. Quản lý tài chính, tài sản của Phòng theo quy định của pháp luật và phân cấp của UBND thành phố.

16. Tổ chức thực hiện các dịch vụ công trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn thành phố theo quy định của pháp luật và sự phân cấp của UBND thành phố.

17. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Uỷ ban nhân thành phố giao và theo quy định của pháp luật.  

III. Tổ chức và biên chế:

1. Cơ cấu tổ chức:

+ Ban Lãnh đạo gồm: 01 Trưởng phòng, 02 Phó trưởng phòng và  cán bộ, công chức.

+ Tổ chuyên môn, nghiệp vụ gồm: Tổ Hành chánh tổng hợp, Tổ Thanh tra, Tổ quản lý đất đai, Tổ Tài nguyên và Môi trường.

2. Biên chế:

+ Phòng  Tài  nguyên và Môi trường có Trưởng Phòng, Phó Trưởng Phòng và  cán bộ, công chức.

Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Uỷ ban nhân dân, Chủ tịch ủy ban nhân dân  thành phố và trước pháp luật về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao và toàn bộ hoạt động của Phòng.

Phó Trưởng phòng giúp Trưởng phòng phụ trách và theo dõi một số mặt công tác; chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Khi Trưởng phòng vắng mặt một Phó Trưởng phòng được Trưởng phòng uỷ nhiệm điều hành các hoạt động của Phòng.

+ Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, miễn nhiệm, từ chức, thực hiện chế độ, chính sách đối với Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng do Chủ tịch ủy ban nhân dân  thành phố quyết định theo quy định của pháp luật.

-  Biên chế hành chính của phòng  Tài nguyên và Môi trường:

Căn cứ chỉ tiêu biên chế  được Uỷ ban nhân dân tỉnh giao, hàng năm Chủ tịch UBND thành phố sẽ giao cụ thể số lượng biên chế của phòng theo chức năng, nhiệm vụ và theo quy định của pháp luật.

IV. Thông tin liên hệ:

- Tên đơn vị: Phòng Tổ Tài nguyên và Môi trường thành phố Biên Hòa.

- Địa chỉ: Tầng 4, số 225, đường Võ Thị Sáu, KP 7, P.Thống nhất, Biên Hòa, Đồng Nai​
- Điện thoại: 
0251.3840983

- Fax: 0251.3943928

tt

Họ và tên

Chức danh

Số điện thoại

 

Cơ quan

Di động

Nhà riêng

Phòng Tài nguyên - Môi trường

 

1

Lê Hoàng Tuấn Anh

P. Trưởng phòng phụ trách

 

0948.786.993

 


 

 

 ​

Các trang giới thiệu khác

Thông tin quy hoạch sử dụng đất

7 Kênh hỗ trợ người tham gia BHXH
Ứng dụng VssID-BHXH số
Hướng dẫn đăng nhập VssID bằng ứng dụng VNeID
Bố sung tính năng đăng nhập ứng dụng VssID bằng tài khoản VNeID
Cài đặt ứng dụng VssID cho con
Hướng dẫn thực hiện tờ khai điện tử cấp CCCD
Xem thêm

Liên kết webiste

Thăm dò ý kiến

Đánh giá về trang thông tin điện tử UBND thành phố Biên Hòa 

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ BIÊN HÒA - ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân thành phố Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ: Số 225, đường Võ Thị Sáu, KP 7, phường Thống Nhất, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 0251.3822800 - Fax: 0251.3822880 - Mail: tpbienhoa@dongnai.gov.vn
Giấy phép số: 101/GP-BC ngày 10/3/2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông.
------------------------------------------------------------
Cơ quan thường trực: Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Biên Hòa
Địa chỉ: Tầng 8, số 225, Đường Võ Thị Sáu, KP 7, phường Thống Nhất, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 0251.3940455 - Mail: pvhtt-bh@dongnai.gov.vn​